Disclaimer

Op alle onderdelen van de website van Incassobureau de Man & Partners B.V. zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing. Door de website te bezoeken en/of de op de website aangeboden informatie en functionaliteiten te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van deze disclaimer. Het gebruik van de website geschiedt op eigen risico.

Content website
De informatie op de website wordt door Incassobureau de Man & Partners B.V. voortdurend met de grootst mogelijke zorg samengesteld en aangeboden. Niettemin is het mogelijk dat informatie aangeboden op of via de website (deels) onjuist of onvolledig is. Incassobureau de Man & Partners B.V. is niet aansprakelijk voor (deels) onjuiste of onvolledige informatie die op of via de website wordt aangeboden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade die voortvloeit uit verleende diensten en/of het gebruik van de informatie die op of via de website wordt aangeboden. Op onze website kunt u hyperlinks aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Incassobureau de Man & Partners B.V. geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de websites die u bezoekt. De Man & Partners B.V is gerechtigd de website en alle daarop voorkomende gegevens en functionaliteiten op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande aankondiging. Voor de gevolgen van wijziging of beëindiging is Incassobureau de Man & Partners B.V. niet aansprakelijk.

Functioneren website
Incassobureau de Man & Partners B.V. streeft ernaar dat de website en de functionaliteiten op de website goed functioneren en dat berichten die de gebruiker via de website aan ons stuurt tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. De leverancier van de internetverbindingen is aansprakelijk voor het functioneren van die verbindingen en Incassobureau de Man & Partners B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade, waaronder onder meer begrepen winstderving, die voortvloeit uit de verplichtingen van de leverancier. Incassobureau de Man & Partners B.V. aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de genoemde schade, in welke vorm dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot: de werking of het niet beschikbaar zijn van de website en/of daarop aangeboden informatie en diensten, eventuele defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website.

Gebruik website
De gebruiker van de website is het niet toegestaan om de website te gebruiken op een wijze die:

  • het gebruik daarvan door derden op welke wijze dan ook kan belemmeren,
  • de beschikbaarheid en de werking van de website in gevaar kan brengen,
  • de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten,
  • inbreuk maakt op intellectuele rechten of in strijd is met wet- en regelgeving.

Incassobureau de Man & Partners B.V. is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van ongeoorloofd gebruik en/of misbruik van de website, het verlies van gegevens en het downloaden of gebruiken van software die via de website beschikbaar wordt gesteld.

Klachten, vragen en opmerkingen
Voor klachten, vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: info@demanenpartners.nl of telefonisch contact met ons opnemen via: 085 – 0 44 11 80

Print Friendly, PDF & Email